Novinky

Znenie Zákona 391/2015 Z. z.

391/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
ZÁKON
z 12. novembra 2015
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom1) a obchodníkom1a) vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy1b) alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor“) subjektom alternatívneho riešenia sporov,
b)
podmienky zápisu do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“),
c)
práva a povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov a nimi poverených fyzických osôb,
d)
práva a povinnosti strán alternatívneho riešenia sporu,
e)
pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a iných orgánov štátnej správy v oblasti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov,
f)
zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na spory medzi obchodníkom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v
a)
Slovenskej republike (ďalej len „vnútroštátny spor“),
b)
inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v ktorom má miesto podnikania alebo sídlo obchodník (ďalej len „cezhraničný spor“).
(3)
Tento zákon sa vzťahuje na riešenie sporov online podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Tento zákon sa vzťahuje aj na riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb a presunom platobného účtu podľa osobitného predpisu2a) pred subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu,2b) a to aj pri podaní návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu osobou podľa osobitného predpisu.2c)
(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
spory, v ktorých si uplatňuje právo obchodník voči spotrebiteľovi,
b)
komunikáciu medzi spotrebiteľom a obchodníkom za účelom uplatnenia práv spotrebiteľa a vyriešenia spotrebiteľského sporu uskutočnenú pred žiadosťou spotrebiteľa o nápravu,
c)
spory riešené obchodníkom alebo treťou osobou, ktorá je s obchodníkom v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu,
d)
spory súvisiace so službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne,
e)
spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti3) alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,4)
f)
spory súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou.5)
(6)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce riešenie sporov v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní6) alebo mediáciou.7)
§ 2
(1)
Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
(2)
Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a obchodník, proti ktorému návrh smeruje.
§ 3
(1)
Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v odseku 2 a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2.
(2)
Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:
a)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví10) pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,11)
b)
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb12) pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejne dostupných služieb,13) ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku,14) a
c)
Slovenská obchodná inšpekcia15) pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.16)
Žiadosť o zápis do zoznamu
§ 4
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu (ďalej len „žiadosť o zápis“) môže podať ministerstvu spotrebiteľská organizácia,17) komora zriadená zákonom18) alebo záujmové združenie najmenej desiatich právnických osôb (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť o zápis obsahuje
a)
názov a sídlo žiadateľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu, telefonický kontakt a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
b)
informáciu o druhoch sporov, ktoré žiadateľ bude riešiť, ak má byť jeho príslušnosť obmedzená len na určité druhy sporov,
c)
meno, priezvisko a akademický titul najmenej dvoch fyzických osôb, ktoré budú riešiť spory v mene žiadateľa, a dĺžku ich funkčného obdobia, ak majú alternatívne riešenie sporov vykonávať iba po určitý čas.
(3)
Prílohu žiadosti o zápis tvoria:
a)
podrobné pravidlá alternatívneho riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré žiadateľ uplatňuje alebo navrhuje uplatňovať pri alternatívnom riešení sporov (ďalej len „pravidlá alternatívneho riešenia sporov“), ktorých obsahom je aj informácia o
1.
bezodplatnosti alternatívneho riešenia sporov alebo o sume poplatku, ktorý žiadateľ účtuje alebo bude účtovať spotrebiteľovi; ustanovenie § 22 ods. 2 tým nie je dotknuté,
2.
prípadoch, keď si žiadateľ vyhradzuje právo odmietnuť návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov v súlade s § 13 ods. 5, ak žiadateľ takúto možnosť uplatňuje,
3.
jazyku, v ktorom možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a v ktorom možno viesť alternatívne riešenie sporu,
b)
popis organizačnej štruktúry žiadateľa,
c)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8 ods. 2 a 3,
d)
ďalšie dokumenty a doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok podľa odseku 4.
(4)
Na účely zápisu do zoznamu musí žiadateľ preukázať, že
a)
je dostatočne odborne, organizačne a personálne spôsobilý zabezpečiť alternatívne riešenie vnútroštátnych sporov ako aj cezhraničných sporov a všetky súvisiace úkony a činnosti s tým spojené,
b)
je dostatočne odborne a personálne spôsobilý zabezpečiť alternatívne riešenie druhov sporov, ktoré bude riešiť,
c)
disponuje osobitne určenými finančnými prostriedkami na plnenie povinností podľa tohto zákona, najmä na odmeňovanie fyzických osôb, ktoré riešia spory v jeho mene,
d)
fyzické osoby podľa odseku 2 písm. c) spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 2 a 3,
e)
zriadil a udržiava webové sídlo.
§ 5
(1)
Ak žiadosť o zápis neobsahuje náležitosti podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 alebo ak žiadateľ dostatočne nepreukázal splnenie podmienok pre zápis do zoznamu podľa § 4 ods. 4, ministerstvo žiadateľa vyzve na doplnenie žiadosti o zápis alebo odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa jej doručenia žiadateľovi. Ak žiadateľ napriek výzve ministerstva žiadosť o zápis v určenej lehote nedoplní alebo jej nedostatky neodstráni, ministerstvo žiadosť o zápis zamietne.
(2)
Ak ministerstvo po preskúmaní žiadosti o zápis zistí, že žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis rozhodne o zápise do zoznamu a žiadateľa spolu s údajmi v rozsahu podľa § 24 ods. 2 zapíše do zoznamu; dňom vykonania zápisu do zoznamu sa žiadateľ stáva oprávnenou právnickou osobou. Rozhodnutie o zápise do zoznamu neobsahuje odôvodnenie. Proti rozhodnutiu o zápise do zoznamu nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie o zápise do zoznamu nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi.
Zmena údajov zapísaných v zozname a vyčiarknutie zo zoznamu
§ 6
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný oznámiť ministerstvu zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do zoznamu, do 15 dní odo dňa, kedy k zmene došlo.
(2)
Ak oprávnená právnická osoba prestane spĺňať podmienky na zápis do zoznamu podľa § 4, je povinná informovať o tejto skutočnosti ministerstvo a odstrániť nedostatky do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Ministerstvo môže predĺžiť lehotu podľa prvej vety na základe odôvodnenej žiadosti oprávnenej právnickej osoby, a to aj opakovane.
§ 7
(1)
Ministerstvo vyčiarkne oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu, ak písomne požiada ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu najmenej tri mesiace pred požadovaným dátumom vyčiarknutia; ministerstvo oprávnenú právnickú osobu vyčiarkne ku dňu uvedenému v žiadosti, inak do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Ministerstvo vyčiarkne oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu aj vtedy, ak zanikla; ministerstvo informuje o vyčiarknutí oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu na svojom webovom sídle počas najmenej troch mesiacov odo dňa jej vyčiarknutia. Rozhodnutie o vyčiarknutí oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu podľa prvej a druhej vety sa nevydáva.
(2)
Ministerstvo môže vyčiarknuť oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu, ak oprávnená právnická osoba
a)
bola do zoznamu zapísaná na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o zápis alebo jej prílohách,
b)
prestane spĺňať požiadavky podľa § 4 ods. 4 a neoznámi zmenu skutočnosti alebo neodstráni nedostatok podľa § 6 ods. 2,
c)
poruší povinnosť podľa § 9 ods. 1 alebo ods. 2,
d)
preukázateľne nepostupuje pri alternatívnom riešení sporov nezávisle, nestranne alebo s náležitou odbornou starostlivosťou, alebo
e)
opakovane alebo sústavne porušuje povinnosti podľa tohto zákona, alebo závažne narúša alebo ohrozuje fungovanie systému alternatívneho riešenia sporov alebo dôveru strán sporu v prínos alternatívneho riešenia sporov.
(3)
Ministerstvo rozhodnutie o vyčiarknutí oprávnenej právnickej osoby podľa odseku 2 spolu s uvedením dátumu vyčiarknutia bezodkladne zašle oprávnenej právnickej osobe. Oprávnená právnická osoba, ktorá má byť vyčiarknutá zo zoznamu, je povinná vyvinúť potrebné úsilie k tomu, aby riadne ukončila začaté alternatívne riešenia sporov. Povinnosť riadne ukončiť začaté alternatívne riešenia sporov platí obdobne aj pre oprávnenú právnickú osobu, ktorá o vyčiarknutie zo zoznamu požiada podľa odseku 1 prvej vety.
§ 8
(1)
Alternatívne riešenie sporov v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov je oprávnená viesť len poverená fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Poverená fyzická osoba musí spĺňať tieto predpoklady:
a)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bezúhonnosť,
c)
dôveryhodnosť,
d)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a odborná prax v oblasti riešenia sporov v trvaní aspoň jedného roka alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odborná prax v oblasti riešenia sporov v trvaní aspoň dvoch rokov.
(3)
Poverená fyzická osoba musí byť so subjektom alternatívneho riešenia sporov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere alebo musí byť jeho členom, štatutárnym orgánom alebo členom jeho štatutárneho orgánu.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a jeho odsúdenie nebolo zahladené.
(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.19a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov vydaným v príslušnom štáte, alebo ak sa taký výpis nevydáva, dokladom, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydaným v Slovenskej republike. Doklad podľa predchádzajúcej vety nesmie byť pri predložení starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
(6)
Za dôveryhodného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a)
kto bol na základe disciplinárneho rozhodnutia alebo za porušenie právnych predpisov odvolaný z funkcie sudcu, odvolaný z funkcie prokurátora, zbavený výkonu funkcie súdneho exekútora, zbavený notárskeho úradu, vyčiarknutý zo zoznamu spotrebiteľských rozhodcov, zoznamu správcov, ktorí vykonávajú správcovskú činnosť, zoznamu správcov, ktorí spravujú bytové domy, zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, zoznamu audítorov, zoznamu daňových poradcov, zoznamu patentových zástupcov alebo zo zoznamu advokátov, euroadvokátov, zahraničných advokátov, medzinárodných advokátov alebo vyčiarknutý zo zoznamu advokátskych koncipientov, exekútorských koncipientov, notárskych kandidátov alebo notárskych koncipientov,
b)
kto bol počas posledných piatich rokov ako fyzická osoba podnikateľ právoplatne sankcionovaný orgánom dohľadu za porušenie predpisov na ochranu práv spotrebiteľa20) alebo zastával funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby v čase, keď bola právnická osoba sankcionovaná orgánom dohľadu za porušenie predpisov na ochranu práv spotrebiteľa,
c)
o kom sú iné dôvodné pochybnosti, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti spojené s alternatívnym riešením sporov, alebo
d)
kto pri riešení sporov podľa tohto zákona preukázateľne nepostupoval nestranne alebo nezávisle.
(7)
Poverená fyzická osoba nesmie za riešenie sporu prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako subjektu alternatívneho riešenia sporov, v ktorého mene spory rieši.
Povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov
§ 9
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zabezpečiť, aby ním poverené fyzické osoby spĺňali podmienky podľa § 8 ods. 2 a 3 počas celého obdobia, v ktorom riešia spory v jeho mene.
(2)
Ak poverená fyzická osoba prestane spĺňať podmienky § 8 ods. 2 alebo ods. 3 alebo iné podmienky ustanovené týmto zákonom, subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zabezpečiť, aby táto osoba bezodkladne ukončila už začaté alternatívne riešenia sporov a pridelí tieto spory iným povereným fyzickým osobám. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu.
(3)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný odmeňovať poverenú fyzickú osobu nezávisle od výsledku riešenia sporu a bez ohľadu na priebeh alebo výsledok alternatívneho riešenia sporu.
(4)
Ministerstvo na účely ďalšieho vzdelávania poverených fyzických osôb organizuje pravidelné bezodplatné školenia. Subjekt alternatívneho riešenia sporu dbá o pravidelné dopĺňanie a prehlbovanie vzdelávania poverených fyzických osôb.
§ 10
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zriadiť a zabezpečovať prevádzku a aktualizáciu webového sídla, na ktorom v ľahko zrozumiteľnej a používateľsky jednoduchej forme zverejní
a)
názov a sídlo subjektu alternatívneho riešenia sporov, adresu na doručovanie, adresu na podávanie podaní v elektronickej podobe, telefonický kontakt a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
b)
údaj o zápise do zoznamu s uvedením dátumu, ku ktorému je subjekt alternatívneho riešenia sporov zapísaný v zozname; ak oprávnená právnická osoba požiadala ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu, uvedie aj požadovaný dátum vyčiarknutia,
c)
zoznam poverených fyzických osôb, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory s uvedením ich mena, priezviska, akademického titulu a dĺžky funkčného obdobia, ak majú alternatívne riešenie sporov vykonávať iba po určitý čas,
d)
členstvo v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných sporov, ak je subjekt alternatívneho riešenia sporov členom takejto organizácie,
e)
druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši, ak je jeho príslušnosť obmedzená len na určité druhy sporov,
f)
právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov,
g)
pravidlá alternatívneho riešenia sporov,
h)
informáciu o bezodplatnosti alternatívneho riešenia sporov alebo o sume poplatku, ktorý účtuje spotrebiteľovi,
i)
informáciu o jazyku, v ktorom možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu,
j)
informáciu, že spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
k)
priemerné trvanie alternatívneho riešenia sporu, ak ide o subjekt zapísaný v zozname najmenej jeden rok,
l)
informáciu o záväznosti a právnych účinkoch výsledku alternatívneho riešenia sporu pre strany sporu,
m)
odkaz na zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Európskou komisiou.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov zverejní na svojom webovom sídle výročnú správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok každoročne do 31. marca; v poradí prvú výročnú správu zverejní do 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol zapísaný do zoznamu. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zverejňuje výročnú správu na svojom webovom sídle najmenej počas piatich rokov odo dňa jej zverejnenia.
(3)
Výročná správa musí obsahovať informácie o
a)
počte prijatých návrhov na začatie alternatívneho riešenia sporu a najčastejších nárokoch, ktorých sa spotrebitelia domáhajú,
b)
najčastejších skutočnostiach, ktoré vedú k sporom,
c)
počte odmietnutých návrhov na začatie alternatívneho riešenia sporu v členení podľa jednotlivých dôvodov podľa § 13 ods. 12 a 5,
d)
počte ukončených alternatívnych riešení sporov v členení podľa spôsobu ukončenia podľa § 20 ods. 1,
e)
priemernom trvaní alternatívneho riešenia sporu,
f)
podiele, v akom sú výsledky alternatívneho riešenia sporov dobrovoľne plnené, ak má subjekt alternatívneho riešenia sporov takéto informácie,
g)
členstve v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných sporov, ak je subjekt alternatívneho riešenia sporov členom takejto organizácie,
h)
opatreniach na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania poverených fyzických osôb,
i)
efektivite alternatívneho riešenia sporov a návrhoch na zlepšenie alternatívneho riešenia sporov.
(4)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe žiadosti poskytuje informácie podľa odsekov 1 a 3 aj na trvanlivom médiu; okrem úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením trvanlivých médií a s odoslaním trvanlivého média poskytuje tieto informácie bezodplatne.
(5)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný poskytnúť informácie o svojej činnosti nad rozsah výročnej správy na žiadosť ministerstvu na účely výmeny informácií a medzinárodnej spolupráce.
(6)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zabezpečiť, aby mal spotrebiteľ možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom formulára, ktorého vzor subjekt alternatívneho riešenia sporov zverejní na svojom webovom sídle. Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporov zo zmlúv uzatváraných prostredníctvom elektronických zariadení podľa osobitného predpisu,21) je povinný zverejniť na svojom webovom sídle aj odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu,22) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
(7)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný viesť v písomnej forme evidenciu o návrhoch na začatie alternatívneho riešenia sporov, ktorá obsahuje
a)
meno, priezvisko a akademický titul poverenej fyzickej osoby, ktorej bol pridelený návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu,
b)
dátum doručenia návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu,
c)
dátum zaslania výzvy a dátum doplnenia návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 ods. 6,
d)
dátum a dôvod odmietnutia návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu,
e)
dátum zaslania výzvy na úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, výšku poplatku a dátum jeho zaplatenia,
f)
dátum zaslania oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu,
g)
predmet sporu,
h)
informáciu o každom predĺžení lehoty podľa § 16 ods. 9,
i)
dátum a spôsob ukončenia alternatívneho riešenia sporu podľa § 20 ods. 1.
(8)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 7 počas piatich rokov odo dňa ukončenia alternatívneho riešenia sporu.
(9)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov spracúva osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitnými predpismi.23)
(10)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý má oprávnenie riešiť spory medzi spotrebiteľmi a dohliadanými subjektmi podľa osobitných predpisov,23a) je povinný poskytovať Národnej banke Slovenska ňou požadované informácie a súčinnosť na účely výkonu jej pôsobnosti, právomocí, úloh a činností podľa osobitných predpisov.23a)
Alternatívne riešenie sporu
§ 11
(1)
Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa.
(2)
Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť podľa odseku 1.
(3)
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
§ 12
Návrh
(1)
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
(2)
Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
(3)
Návrh musí obsahovať
a)
meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b)
presné označenie obchodníka,
c)
úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)
označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e)
dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na obchodníka so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s obchodníkom bol bezvýsledný,
f)
vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) alebo písm. g).
(4)
K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, spotrebiteľ môže už v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby podľa § 15 ods. 7.
(5)
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, ak pravidlá alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov neustanovujú inak. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
(6)
Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 3 alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote. Subjekt alternatívneho riešenia sporov neuplatní postup podľa prvej vety, ak sú dané dôvody na odmietnutie návrhu podľa § 13 ods. 2.
§ 13
(1)
Ak spotrebiteľ napriek výzve podľa § 12 ods. 6 svoj návrh v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v alternatívnom riešení sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odmietne.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietne návrh aj vtedy, ak
a)
nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname,
b)
vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) alebo písm. g),
c)
je návrh neopodstatnený,
d)
je návrh šikanózny,
e)
je návrh anonymný,
f)
požiadal ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu.
(3)
Neopodstatneným návrhom podľa odseku 2 písm. c) je najmä návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním spotrebiteľ nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už je alebo bola predmetom alternatívneho riešenia sporu, pričom tento návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti, alebo ak spotrebiteľ pred začatím alternatívneho riešenia sporu vyhlási, že viac nemá záujem o alternatívne riešenie sporu.
(4)
Šikanóznym návrhom podľa odseku 2 písm. d) je opakované podanie, ktoré už bolo subjektom alternatívneho riešenia sporov najmenej dvakrát odmietnuté jedným zo spôsobov uvedených v odseku 1 alebo 2 a ktoré neobsahuje žiadne nové skutočnosti, ktoré by odôvodňovali iný postup ako odmietnutie návrhu.
(5)
Ak osobitný predpis23b) neustanovuje inak alebo z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak
a)
spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
1.
doručenia zamietavej odpovede obchodníka na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo
2.
márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal obchodníkovi žiadosť o nápravu, na ktorú obchodník neodpovedal,
b)
sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s obchodníkom,
c)
vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
d)
sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
e)
je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
(6)
Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu odmietnutia subjekt alternatívneho riešenia sporov najneskôr do troch týždňov od doručenia návrhu oznámi spotrebiteľovi; to neplatí, ak ide o anonymný návrh.
§ 13a
Výzva na úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov po doručení úplného návrhu a zistení, že nie je daný dôvod na odmietnutie návrhu podľa § 13 ods. 2 alebo ak neodmietne návrh podľa § 13 ods. 5, písomne vyzve spotrebiteľa na úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, ak subjekt alternatívneho riešenia sporov účtuje spotrebiteľovi poplatok.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov odloží návrh, ak spotrebiteľ neuhradí poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v lehote, ktorú určí subjekt alternatívneho riešenia sporov vo výzve podľa odseku 1, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy.
§ 14
Začatie alternatívneho riešenia sporu
(1)
Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak nedošlo k odmietnutiu návrhu podľa § 13 ods. 2 alebo ods. 5.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov písomne oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň obchodníkovi doručí návrh spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu v lehote podľa § 15 ods. 2 bezodkladne po úhrade poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľom, ak subjekt alternatívneho riešenia sporov účtuje poplatok spotrebiteľovi, alebo po posúdení dôvodov na odmietnutie návrhu.
(3)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov súčasne s oznámením podľa odseku 2 strany sporu informuje o tom, že
a)
nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,
b)
majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby,
c)
začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde,
d)
spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
e)
obchodník, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť podľa § 15 ods. 2, sa dopustí správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 a jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 15 ods. 5,
f)
návrh bude odložený, ak spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu.
§ 15
Súčinnosť
(1)
Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.
(2)
Obchodník je povinný v lehote určenej subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od doručenia výzvy na vyjadrenie, poskytnúť
a)
vyjadrenie ku skutočnostiam uvedeným v návrhu,
b)
na základe výzvy subjektu alternatívneho riešenia sporov vysvetlenie, vyjadrenie alebo doklady týkajúce sa predmetu sporu, ktoré má k dispozícii.
(3)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže počas alternatívneho riešenia sporu požiadať o súčinnosť aj tretiu osobu, ak jej vyjadrenie môže mať význam pre priebeh alebo výsledok alternatívneho riešenia sporu; ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane.
(4)
V odôvodnených prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe žiadosti obchodníka alebo tretej osoby, ktorú požiadal o súčinnosť, lehotu podľa odseku 2 predĺžiť, najviac však o 30 dní.
(5)
Ak obchodník neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť a orgán dohľadu mu uloží sankciu podľa § 27 ods. 1, subjekt alternatívneho riešenia sporov je oprávnený obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania obchodníka zverejniť na svojom webovom sídle najviac na 90 dní. Slovenská obchodná inšpekcia informuje oprávnenú právnickú osobu o vyvodení zodpovednosti voči obchodníkovi za neposkytnutie súčinnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dohľadu začala výkon dohľadu na základe podnetu oprávnenej právnickej osoby.
(6)
Povinnosťou poskytnúť súčinnosť podľa odsekov 2 a 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.24)
(7)
Pri spore zo zodpovednosti za vady môže subjekt alternatívneho riešenia sporov navrhnúť stranám sporu zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby ku skutkovým otázkam sporu.
(8)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže so súhlasom strán sporu určiť osobu podľa odseku 7, ak sa strany sporu nedohodli na konkrétnej osobe. Subjekt alternatívneho riešenia sporov pri voľbe prihliada na hospodárnosť, odbornú spôsobilosť a nezávislosť osoby podľa odseku 7.
(9)
Náklady na zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby podľa odseku 7 znáša obchodník, ak sa strany sporu výslovne nedohodli inak. Ak vyjadrenie odborne spôsobilej osoby je v prospech strany sporu, ktorá uhradila náklady na zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby, má nárok na náhradu týchto nákladov voči druhej strane sporu.
(10)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov pri ukončení alternatívneho riešenia sporu prihliadne na neopodstatnený nesúhlas niektorej zo strán sporu so zabezpečením vyjadrenia osoby podľa odseku 7.
§ 16
Základné ustanovenia o alternatívnom riešení sporu
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov prideľuje návrhy povereným fyzickým osobám náhodným výberom s cieľom zachovania nestrannosti poverených fyzických osôb.
(3)
Poverená fyzická osoba, ktorej subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh pridelí, je povinná bezodkladne informovať subjekt alternatívneho riešenia sporov o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na jej nezávislosť alebo nestrannosť.
(4)
Ak sa strany sporu dozvedia o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na nezávislosť alebo nestrannosť poverenej fyzickej osoby, bezodkladne informujú subjekt alternatívneho riešenia sporov, v mene ktorého poverená fyzická osoba spor rieši.
(5)
Ak nastanú okolnosti podľa odseku 3 alebo 4, subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípade odôvodneného záveru, že poverená fyzická osoba nie je nestranná alebo nezávislá, pridelí riešenie sporu inej poverenej fyzickej osobe. Ak subjekt alternatívneho riešenia sporov nemôže prideliť riešenie sporu žiadnej poverenej fyzickej osobe, stranám sporu túto skutočnosť oznámi zároveň s možnosťou postúpiť spor inému vecne príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; právo voľby, ktorému subjektu alternatívneho riešenia sporov spor postúpi, má spotrebiteľ. Ak iný vecne príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov neexistuje, v riešení sporu sa pokračuje len vtedy, ak boli strany sporu informované o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na nestrannosť alebo nezávislosť poverenej fyzickej osoby, ktorá rieši ich spor, a písomne vyjadrili súhlas s tým, aby ich spor táto poverená fyzická osoba riešila.
(6)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov zabezpečí, aby sa strany sporu mohli počas celého alternatívneho riešenia sporu vyjadrovať ku všetkým skutočnostiam a k predloženým dokladom.
(7)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
(8)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov hodnotí zistené skutočnosti jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach nestranne podľa svojej úvahy, pričom vyvíja úsilie na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu, a to najmä aktívnym oslovovaním strán sporu.
(9)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty. Lehota podľa prvej a druhej vety neplynie počas prerušenia alternatívneho riešenia sporu.
(10)
Začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 14 ods. 1 a ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa § 20 ods. 1 má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(11)
Poverená fyzická osoba je povinná počas ako aj po skončení riešenia sporu v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri riešení sporu. Tejto povinnosti ju môže zbaviť len strana sporu, v ktorej záujme je viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.
§ 16a
Prerušenie alternatívneho riešenia sporu
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na nevyhnutný čas prerušiť alternatívne riešenie sporu, ak
a)
má vedomosť, že obchodník pripravuje alebo podal návrh dobrovoľného opatrenia podľa osobitného predpisu25) vo veci, ktorej sa alternatívne riešenie sporu týka,
b)
má vedomosť o prebiehajúcom výkone dohľadu alebo o konaní o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa vo veci, ktorej sa alternatívne riešenie sporu týka, a ktorého výsledok by mohol prispieť k zmierlivému vyriešeniu sporu.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov preruší alternatívne riešenie sporu zaslaním písomného oznámenia o prerušení alternatívneho riešenia sporu stranám sporu.
(3)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov pokračuje v alternatívnom riešení sporu bezodkladne po odpadnutí dôvodu na prerušenie alternatívneho riešenia sporu, po oboznámení sa s novou skutočnosťou, ktorá má význam pre pokračovanie v alternatívnom riešení sporu alebo na žiadosť strany sporu. Subjekt alternatívneho riešenia sporov písomne oznámi stranám sporu pokračovanie alternatívneho riešenia sporu najneskôr pri prvom úkone, ktorý vykoná voči strane sporu po ukončení prerušenia alternatívneho riešenia sporu.
§ 17
Dohoda o vyriešení sporu
(1)
Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu (ďalej len „návrh dohody“).
(2)
Návrh dohody musí obsahovať najmä
a)
označenie subjektu alternatívneho riešenia sporov a meno, priezvisko, akademický titul a podpis poverenej fyzickej osoby, ktorá návrh dohody vypracovala,
b)
presné označenie strán sporu,
c)
návrh úpravy práv a povinností strán sporu, ktorý je výsledkom alternatívneho riešenia sporu,
d)
informáciu o záväznosti vyjadrenia súhlasu strán sporu s návrhom dohody,
e)
dátum vypracovania návrhu dohody.
(3)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí návrh dohody stranám sporu a súčasne ich poučí o
a)
možnosti rozhodnúť sa v určenej lehote, či s návrhom dohody súhlasia,
b)
skutočnosti, že prijatím návrhu dohody nie je dotknuté uplatňovanie práv strán sporu na súde,
c)
skutočnosti, že výsledok súdneho konania sa môže líšiť od výsledku alternatívneho riešenia sporu.
(4)
Doručením písomného súhlasu oboch strán sporu s návrhom dohody subjektu alternatívneho riešenia sporov dôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu (ďalej len „dohoda“). Subjekt alternatívneho riešenia sporov stranám sporu bezodkladne písomne oznámi, že alternatívne riešenie sporu bolo ukončené uzavretím dohody podľa prvej vety.
(5)
Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.
(6)
Ustanovenia tohto paragrafu sa použijú primerane, ak sa dohoda uzatvára pred subjektom alternatívneho riešenia sporov za súčasnej fyzickej prítomnosti oboch strán sporu.
(7)
Ak strany sporu uzavrú dohodu pred oprávnenou právnickou osobou vyčiarknutou zo zoznamu podľa § 7 ods. 2 písm. a), ktorákoľvek zo strán sporu má právo odstúpiť od dohody do 30 dní odo dňa vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu podľa § 7 ods. 2 písm. a), inak účinky dohody zostávajú zachované. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa s takto ukončeným sporom na iný subjekt alternatívneho riešenia sporov nie je dotknutá. Iný subjekt alternatívneho riešenia sporov nemôže odmietnuť návrh podľa § 13 ods. 2 písm. b) alebo ods. 5 písm. a).
§ 18
Odôvodnené stanovisko
(1)
Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa § 17 a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že obchodník porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa,20) ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
(2)
Odôvodnené stanovisko musí obsahovať
a)
presné označenie strán sporu,
b)
záver s označením ustanovenia právneho predpisu, ktorý mal obchodník podľa právneho názoru subjektu alternatívneho riešenia sporov porušiť,
c)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie popis skutkového stavu, označenie dôkazov, na ktorých základe sa odôvodnené stanovisko vydáva, a postup subjektu alternatívneho riešenia sporov pri hodnotení zistených skutočností,
d)
iné dôležité skutočnosti rozhodujúce pre vydanie odôvodneného stanoviska,
e)
informáciu o skutočnosti, že odôvodnené stanovisko nie je právne záväzné,
f)
dátum vydania odôvodneného stanoviska,
g)
označenie subjektu alternatívneho riešenia sporov a meno, priezvisko, akademický titul a podpis poverenej fyzickej osoby, ktorá odôvodnené stanovisko vypracovala.
(3)
Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne doručí stranám sporu.
§ 19
Odloženie návrhu
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov po začatí alternatívneho riešenia sporu návrh odloží, ak
a)
zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka,
1.
bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov,
2.
rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
3.
bola uzavretá dohoda o mediácii alebo
4.
bolo ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) alebo písm. g),
b)
spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu,
c)
spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu,
d)
strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. 5 a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu alternatívneho riešenia sporov,
e)
na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že obchodník porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa,20)
f)
spotrebiteľ neuhradí poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v lehote určenej vo výzve podľa § 13a ods. 1,
g)
obchodník neposkytol súčinnosť subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 15 a subjekt alternatívneho riešenia sporov nepovažuje skutkový stav za dostatočne zistený na ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa písmena e) alebo podľa § 18,
h)
dospeje k záveru, že pre pokračovanie alternatívneho riešenia sporu je potrebné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby ku skutočnostiam zisteným počas jeho doterajšieho priebehu, pričom nejde o postup podľa § 15 ods. 7 a vo vedení alternatívneho riešenia sporu by bolo možné pokračovať len s vynaložením neprimeraného úsilia.
(2)
Oznámenie o odložení návrhu spolu s uvedením dôvodu odloženia subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne doručí stranám sporu.
§ 20
Ukončenie alternatívneho riešenia sporu
(1)
Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom
a)
uzavretia dohody podľa § 17,
b)
vydania odôvodneného stanoviska podľa § 18,
c)
odloženia návrhu podľa § 19,
d)
úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e)
zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f)
vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu,
g)
oznámenia strany sporu o vyriešení sporu bez uzavretia dohody podľa § 17, ak druhá strana na základe oznámenia podľa odseku 2 nevzniesla v lehote určenej subjektom alternatívneho riešenia sporov námietku.
(2)
Ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa odseku 1 písm. d), e) a g) oznámi subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne druhej strane sporu písomne spolu s uvedením dôvodu, pre ktorý sa alternatívne riešenie sporu ukončilo.
(3)
Oprávnená právnická osoba písomne oznámi ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa odseku 1 písm. f) stranám sporu pred vyčiarknutím zo zoznamu a vráti im všetky doklady, ktoré jej odovzdali; možnosť spotrebiteľa obrátiť sa so sporom ukončeným podľa odseku 1 písm. f) na iný subjekt alternatívneho riešenia sporov nie je dotknutá. Iný subjekt alternatívneho riešenia sporov nemôže odmietnuť návrh podľa § 13 ods. 2 písm. b) alebo ods. 5 písm. a).
§ 21
Doručovanie
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov doručuje písomnosti doporučenou poštovou zásielkou alebo elektronickými prostriedkami. Orgán alternatívneho riešenia sporov môže pri doručovaní písomností využívať aj elektronickú komunikáciu podľa osobitného predpisu.26)
(2)
Ak sa písomnosti doručujú poštovou zásielkou, považujú sa za doručené, ak sú obchodníkovi doručené do sídla alebo miesta podnikania a spotrebiteľovi na adresu uvedenú v návrhu alebo na inú neskôr oznámenú adresu. Ak nemožno doručiť písomnosti na žiadnu z uvedených adries, písomnosti sa považujú za doručené po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak sú zaslané na poslednú známu adresu spotrebiteľa alebo do posledného známeho sídla alebo miesta podnikania obchodníka doporučenou zásielkou alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje overiť snahu doručiť písomnosť.
(3)
Písomnosti možno obchodníkovi doručovať elektronickými prostriedkami, ak obchodník oznámi subjektu alternatívneho riešenia sporov adresu na zasielanie elektronickými prostriedkami alebo ak je táto elektronická adresa verejne dostupná a obchodník potvrdí prijatie písomnosti zaslaním odpovede na písomnosť doručenú elektronickými prostriedkami. Subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí obchodníkovi oznámenie o začatí alternatívneho riešenia sporu doporučenou poštovou zásielkou, ak obchodník nepotvrdil prijatie písomnosti alebo nezaslal odpoveď v určenej lehote na základe oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu, ak subjekt alternatívneho riešenia sporu doručoval písomnosť podľa prvej vety. Spotrebiteľovi možno doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami, ak je v návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu uvedená elektronická adresa na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami alebo ak spotrebiteľ neskôr oznámil subjektu alternatívneho riešenia sporov elektronickú adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami a spotrebiteľ výslovne nepožiada o doručovanie poštovou zásielkou. Písomnosti doručované elektronickými prostriedkami sa považujú za doručené tretí deň od ich odoslania, aj keď ich adresát neprečíta.
§ 22
Náklady alternatívneho riešenia sporu
(1)
Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.
(2)
Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.
(3)
Iné platby, ako je poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu podľa odseku 2 a úhradu podľa § 10 ods. 4, nesmie subjekt alternatívneho riešenia sporov vyžadovať.
(4)
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu okrem nákladov podľa § 15 ods. 9 znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
§ 23
Pravidlá alternatívneho riešenia sporov a iné vnútorné predpisy subjektu alternatívneho riešenia sporov musia zabezpečovať rovnosť strán sporu a právo každej strany sporu domáhať sa svojich práv prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu, ako aj ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu a nemôžu byť v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
§ 24
Štátna správa v oblasti alternatívneho riešenia sporov
(1)
Orgánom štátnej správy v oblasti alternatívneho riešenia sporov je ministerstvo, ktoré
a)
vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov,
b)
oznamuje Európskej komisii subjekty alternatívneho riešenia sporov zapísané v zozname a všetky zmeny vykonané v zozname,
c)
vydáva odporúčania v súvislosti s alternatívnym riešením sporov pre subjekty alternatívneho riešenia sporov,
d)
podporuje spoluprácu subjektov alternatívneho riešenia sporov pri riešení cezhraničných sporov,
e)
na svojom webovom sídle a na trvanlivom médiu zverejňuje odkaz na zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Európskou komisiou.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 písm. a) vypracuje ministerstvo na základe informácií zaslaných oprávnenými právnickými osobami podľa § 4 ods. 2 až 4 a na základe informácií, ktoré si vyžiada od orgánov alternatívneho riešenia sporov. Do zoznamu sa zapisuje
a)
názov, sídlo a webové sídlo subjektu alternatívneho riešenia sporov, adresa na doručovanie, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe, telefonický kontakt a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
b)
informácia o bezodplatnosti alternatívneho riešenia sporu alebo o sume poplatku, ktorý subjekt alternatívneho riešenia sporov účtuje spotrebiteľovi,
c)
informácia o jazyku, v ktorom možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu,
d)
druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši,
e)
informácia o záväznosti a právnych účinkoch výsledku alternatívneho riešenia sporu pre strany sporu,
f)
dôvody, na ktorých základe subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 2 a 5.
(3)
Ministerstvo zoznam aktualizuje na základe každej zmeny, ktorá mu bola oznámená alebo je ministerstvu známa z úradnej činnosti. O zmene údajov v zozname sa rozhodnutie nevydáva. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný poskytnúť ministerstvu súčinnosť potrebnú na overenie správnosti a úplnosti údajov v zozname.
§ 25
Kontrola nad dodržiavaním povinností subjektu alternatívneho riešenia sporov
(1)
Ministerstvo kontroluje dodržiavanie povinností subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona. Ministerstvo postupuje pri kontrole podľa osobitného predpisu.27)
(2)
Výkon kontroly podľa odseku 1 nemôže ohrozovať priebeh alternatívneho riešenia sporu.
(3)
Výsledok alternatívneho riešenia sporu nie je predmetom kontroly podľa odseku 1.
§ 26
Dohľad nad dodržiavaním povinností
(1)
Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa § 15 ods. 2 a 3 je
a)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nad stranou alternatívneho riešenia sporu pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a treťou osobou, ktorú požiadal o súčinnosť,
b)
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nad stranou alternatívneho riešenia sporu pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a treťou osobou, ktorú požiadal o súčinnosť,
c)
Slovenská obchodná inšpekcia nad obchodníkom a treťou osobou, ktorá bola požiadaná o súčinnosť, nad ktorými nevykonávajú dohľad orgány podľa písmen a) a b).
(2)
Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinnosti informovať spotrebiteľa o subjektoch alternatívneho riešenia sporov podľa § 11 ods. 2 je Slovenská obchodná inšpekcia.
§ 27
Správne delikty
(1)
Orgán dohľadu podľa § 26 ods. 1 uloží obchodníkovi alebo tretej osobe, ktorá bola požiadaná o súčinnosť, za porušenie povinnosti podľa § 15 ods. 2 alebo ods. 3 pokutu od 500 eur do 10 000 eur; horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje na dvojnásobok, ak obchodník alebo tretia osoba, ktorá bola požiadaná o súčinnosť, opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.
(2)
Orgán dohľadu podľa § 26 ods. 2 uloží obchodníkovi za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 2 pokutu od 100 eur do 2 000 eur; horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje na dvojnásobok, ak obchodník opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.
(3)
Pokutu možno uložiť najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Pri určení sumy pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej ujmy.
(5)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 28
Spoločné ustanovenia
(1)
Na počítanie lehôt a právnu úpravu zastupovania sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi.
(2)
Na alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania o
a)
žiadosti o zápis do zoznamu podľa § 5,
b)
vyčiarknutí právnickej osoby zo zoznamu podľa § 7 ods. 1 druhej vety, ods. 2 a 3,
c)
uložení pokuty za správny delikt podľa § 27.
(3)
Proti úkonom subjektu alternatívneho riešenia sporov nie sú prípustné žiadne opravné prostriedky.
§ 29
Prechodné ustanovenie
Orgány alternatívneho riešenia sporov ministerstvo zapíše do zoznamu ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 29a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri posudzovaní návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, ktorý neodmietol pred 1. júlom 2024, podľa právnych predpisov účinných od 1. júla 2024.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu začatom a neukončenom pred 1. júlom 2024 podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.
(3)
Kontroly dodržiavania povinností oprávnených právnických osôb začaté a neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.
§ 30
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
Čl. II
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená g) až k).
2.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo „Prievidzi” nahrádza slovom „Trenčíne”.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;11b) alternatívne riešenie sporov Slovenskou obchodnou inšpekciou sa spravuje osobitným predpisom.11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 5 ods. 3 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ktorá vykoná kontrolný nákup podľa § 4 ods. 3 písm. g).“.
5.
V § 5 ods. 7 sa slová „§ 8 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. c)“.
6.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
7.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
Čl. III
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 odsek 6 znie:
„(6)
Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov.9) Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 10a sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.9)“.
3.
§ 14b sa vypúšťa.
4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).“.
Čl. IV
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z. a zákona č. 125/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 13 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
alternatívne riešenie sporov v oblasti poskytovania poštových služieb podľa osobitného predpisu,12)“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z. a zákona č. 269/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 písm. i) a § 74 ods. 2 písm. j) sa slovo „mimosúdne“ nahrádza slovom „alternatívne“.
2.
V § 40 ods. 1 a § 57 ods. 5 tretej vete sa slovo „mimosúdneho“ nahrádza slovom „alternatívneho“.
3.
§ 75 vrátane nadpisu znie:
㤠75
Alternatívne riešenie sporov
Úrad je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;60a) alternatívne riešenie sporov úradom sa spravuje osobitným predpisom,60a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
Za § 78a sa vkladá § 78b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠78b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2016
Mimosúdne riešenie sporov podľa § 75, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. januára 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. januára 2016.“.
Čl. VI
Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu,
1.
výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal,
2.
distribútora, ktorému hračku dodal,“.
Čl. VII
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z. a zákona č. 321/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 9 ods. 1 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
vykonáva alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov17b) koncového odberateľa elektriny, koncového odberateľa plynu, odberateľa, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, odberateľa vody alebo producenta odpadových vôd, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,17c) a rozhoduje o uložení sankcie za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v osobitnom predpise.17b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17b a 17c znejú:
„17b)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17c)
§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.“.
2.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Alternatívne riešenie sporov
(1)
Koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,17c) je oprávnený predložiť úradu na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu, prevádzkovateľom distribučnej sústavy, prevádzkovateľom distribučnej siete, dodávateľom tepla, vlastníkom, nájomcom alebo prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo vlastníkom, nájomcom alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie56) a koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
(2)
Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu obsahuje
a)
meno, priezvisko a elektronickú adresu alebo poštovú adresu, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, sídlo a elektronickú adresu ak ide o právnickú osobu, ktorá je koncovým odberateľom elektriny, koncovým odberateľom plynu, odberateľom, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľom vody alebo producentom odpadových vôd,
b)
názov a sídlo regulovaného subjektu,
c)
predmet sporu,
d)
odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
e)
označenie, čoho sa navrhovateľ domáha.
(3)
Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu predloží koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.
(4)
Regulovaný subjekt podľa odseku 1 a koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie alternatívneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
(5)
Alternatívne riešenie sporu sa skončí uzavretím písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu alebo márnym uplynutím lehoty podľa odseku 4, ak k uzavretiu dohody nedošlo. Skončenie alternatívneho riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty úrad oznámi účastníkom sporového konania.
(6)
Na alternatívne riešenie sporov podľa odseku 1 sa nepoužije osobitný predpis.17b)“.
3.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2016
Mimosúdne riešenie sporov podľa § 37, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. januára 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. januára 2016.“.
Čl. VIII
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluvu o pripojení do distribučnej siete alebo zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy,14)“.
2.
V § 3 ods. 1 písmeno t) znie:
„t)
informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;21a) predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,21b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:
„21a)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21b)
Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).“.
3.
Doterajší text prílohy č. 1 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem článku I, čl. II bodov 1, 3 až 7 a čl. III až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

Príloha č. 2 k zákonu č. 391/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
1)
§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
1a)
§ 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
2a)
§ 44d zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
2b)
§ 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
2c)
§ 44d ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
3)
§ 7 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 13 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 9 ods. 1 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
12)
§ 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 5 písm. j) zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
13)
§ 84 zákona č. 452/2021 Z. z.
15)
§ 4 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 2 písm. b) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 2 písm. m) zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
20)
Napríklad § 53 Občianskeho zákonníka, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2024 Z. z.
21)
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Čl. 5 nariadenia č. 524/2013.
23)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
23a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23b)
Napríklad § 90 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
24)
Napríklad § 17 Obchodného zákonníka, § 89 až 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 117 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení zákona č. 533/2021 Z. z.
25)
§ 35aa ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 108/2024 Z. z.
§ 35 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z.
26)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *